Category: ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

0 439 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 3

          ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 439 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยใน

       ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 431 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

         ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 408 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (2 รายการ)

         ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 329 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ จำนวน ๑ เครื่อง)

             ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 431 views

ตารางแสดงวงเงินจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการ อาคารอำนวยการชั้น ๒

0 375 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒

           ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 649 views

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2561 เครื่องซักผ้า ( Downlaod 6 Files)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบที่ให้ Download นี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

0 877 views

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2561 เตียงฟาวเลอร์,เครื่องX-ray ( Downlaod 6 Files)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

0 465 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 15 เตียง 2.เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง)

ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้