Category: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

0 21 views

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

   

0 27 views

รายละเอียดคุณลักษณะและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒)

0 14 views

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

0 11 views

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 8 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ)

ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 11 views

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลังคาบ้านพัก

ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้