Category: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

0 24 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารฟื้นฟู

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ บำบัด รักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสยติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา งานบริการซ่อมแซมทั่วไป จำนวน ๑ งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนครพนมเซลลิ่งแอลด์โพรดิวเซอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๖,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ บำบัด รักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสยติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

0 22 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำห้องน้ำสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้มีโครงการ จ้างทำห้องน้ำสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

0 24 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วหน้าโรงพยาบาล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วหน้าโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงรั้วหน้าโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

0 48 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารยานพาหนะและพื้นที่ล้างรถ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารยานพาหนะและพื้นที่ล้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารยานพาหนะและพื้นที่ล้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

0 36 views

บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาก่อสร้างอาคารผู้ในจิตเวชและยาเสพติด ๕ ชั้น

เรื่อง บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาก่อสร้างอาคารผู้ในจิตเวชและยาเสพติด ๕ ชั้น ครั้งที่๓

0 46 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2561

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๑  การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจงราคาให้ปิดปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

0 48 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2561

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจงราคาให้ปิดปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

0 53 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้มีโครงการจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าโดยวิธีเจาะจงราคานั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

0 69 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2561

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

0 73 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอ๊กซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านภาพเอ๊กซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-vidding) ชุดเครื่องอ่านภาพเอ๊กซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มิลยาร์ด เมอริท จำกัด ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑