Category: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

0 30 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้มีโครงการจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าโดยวิธีเจาะจงราคานั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

0 41 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2561

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

0 46 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอ๊กซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านภาพเอ๊กซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-vidding) ชุดเครื่องอ่านภาพเอ๊กซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มิลยาร์ด เมอริท จำกัด ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

0 50 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2560

ประกาศ เดือนตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

0 49 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง เประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

0 36 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2561

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

0 32 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2560

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

0 22 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เรื่อง เประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

0 18 views

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2560

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

0 47 views

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์

       ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)