Category: ข่าวสมัครงาน

25 พค.2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 0 81 views

25 พค.2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔อัตรา โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๒   ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 134 views

23 พค.2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักกิจกรรมบำบัด นักประชาสัมพันธ์ และพนักงานบริการ                                              ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 108 views

22 พ.ค.2561: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๔ อัตรา โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน ๓ ราย ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 2,307 views

17 พค.2561 : รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิก และเภสัชกร

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิก และเภสัชกร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักจิตวิทยา          จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเภสัชกร                จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 2,395 views

11 พค.2561 : สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักกิจกรรมบำบัด นักประชาสัมพันธ์ และพนักงานบริการ

       ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ 613 / 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคมพ.ศ 2556 เรื่องมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร         โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

0 118 views

11 พฤษภาคม 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

          ตามประกาศโรงบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างรายคาบด้วยเงินบำรุงตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตราและดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้วโดยจึงขอแจ้งผลการประเมิน ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 98 views

7 พฤษภาคม 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ ๑ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ        ดังมีรายชื่อตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

0 579 views

20 เมษายน 2561 : ขยายวัน เวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ผู้สนใจสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น ๒ ตึกอำนวยการ โดยเปิดให้เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 132 views

10 เมษายน 2561 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จะดำเนินการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินบำรุง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๗.๕๐ บาท รายละเอียดตามไฟล์แนบ Download นี้

0 93 views

16 มีนาคม 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

         ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้