Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0 638 views

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านบริการ วิชาการ เครือข่ายและบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยดำเนินงานควบคู่กับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 1,912 views

คู่มืออธิบายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับสมบูรณ์

ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 1,395 views

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการในการรักษาพยาบาล

                                                                  ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์...

0 911 views

นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถานบริการที่ดูแลสุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จึงขอประกาศนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน ต่อไป

0 978 views

วันสุขภาพจิตโลก WorldMentalHealthDay

สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation Mental Health : WFMH ) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิตและการลงทุนเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต มือที่อยู่ใกล้กำลังใจที่ใกล้ตัว สุขภาพจิตดี…เริ่มต้นที่ตัวเรา มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

0 948 views

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต คุณสามารถช่วยเขาได้

เริ่มจาก… > ประเมินความเสี่ยง > รับฟังอย่างตั้งใจ > ให้การช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ > โทรขอความช่วยเหลือ เพราะเขา คือคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการรักษา เขาจะได้หาย และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

0 405 views

“1 รับ 4 ให้” มือที่อยู่ใกล้…กำลังใจที่ใกล้ตัว

* รับ..ฟังอย่างใส่ใจ ไม่ตัดสินคุณค่า * ให้..การช่วยเหลือเบื้องต้น ภายหลังประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อตนเองและผุ้อื่น * ให้..ข้อมูลและให้การสนับสนุน * ให้..กำลังใจ เพื่อรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ * ให้..กำลังใจ เพื่อรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น เป้าหมายของการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต + เพื่อช่วยเหลือในขณะที่ผู้นั้นจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น สุขภาพจิตดีเริ่มต้นที่ตัวเรา มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต