Author: วรพล ขาวพิมพ์

0 99 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 160 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ)

 

0 780 views

30 ม.ค. 2563 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

0 984 views

30 ม.ค. 2563 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด