เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ (๑.เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๑๕ เตียง ๒.เครื่องเอกซเรย์ จำนวน ๑ เครื่อง)

You may also like...

Leave a Reply