ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

You may also like...

Leave a Reply