ร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ ครั้งที่ ๒

You may also like...

Leave a Reply