คำชี้แจงเพิ่มเติมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1.อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด 2.อุปกรณ์จัดเก็บ Log Fiire ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

You may also like...

Leave a Reply