เจตจำนงในการบริหาร

เจตจำนงในการบริหาร

       ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ผู้ป่วยอย่างโปร่งใสและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

I will operate with integrity,transparency,patient care,transparency and resourceful use.