วัน/เวลาทำการ

ข้อมูลบริการ

1.เปิดรับบัตรคิว เวลา 8.00 น.
2.บริการคัดกรองอาการ วัดความดันโลหิต
     – เช้า เวลา 8.30 – 12.00 น.
     – บ่าย เวลา 13.00 – 16.15 น.
3.แพทย์ตรวจวินิจฉัย
     – เช้า เวลา 9.00 – 12.00 น.
     – บ่าย เวลา 13.30 – 16.15 น.
4.ผู้รับบริการที่มาตรงนัดจะได้รับบริการก่อนทุกจุดบริการ
5.ต้องการใบรับรองแพทย์ ใบรับรองความพิการ โปรดแจ้งจุดคัดกรอง

หมายเหตุ
1.หยุดพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.
2.หากรอนานเกิน 15 นาทีในแต่ละจุดบริการโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการนั้นๆ