หน้าหลัก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

www.jvnkp.net

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านโรคจิตเวชสารเสพติด ระดับประเทศ

ข่าวสาร รพ.จิตเวชนครพนมฯ

81%

ความผูกพันในองค์กร ปีงบประมาณ 2559

89%

ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559

89%

ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2559

98%

ความพึงพอใจของเครือข่าย ปีงบประมาณ 2559

พันธกิจ

พัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะด้านโรคจิตเวชสารเสพติด ที่มีมาตรฐานในระดับประเทศ มีการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนและส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิตให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพและมาตรฐานในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)

ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Hospital Accreditation